Nepali Movie Film-Clips: “येशूको बप्तिस्मा” “Jesus Messiah”

Below Nepali, the  state language of Nepal.

A general YouTube playlist "Nepal" show other language Jesus Messiah films,

they were created in India, but also are minority languages of Nepal.

Jesus Messiah Full film on YouTube:

 

Jesus Messiah Full film for watching and/or download: 

Nepali JM-FullMovie

 

Jesus Messiah clips of 1-3 minutes for watching and/or download: 

 Facebook:

१. येशूको बप्तिस्मा 
२. उजाड-स्थानमा येशूको परिक्षा
३. काना नगरमा विवाह उत्सव
४. येशूको पछि लाग 
५. चंगाई 
६. येशूको शक्ति
७. बाह्र प्रेरितहरु
८. येशूले पाचँ हजारलाई खुवाउनुभएको
९. येशू को हुनुहुन्छ ?
१०. कुष्टरोग लागेका मानिसहरु
११. लाजरसको मृत्यु
१२. येशूलाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र 
१३. यरुशलेममा येशूको विजय प्रवेश 
१४. अन्तिम भोजन-
१५. येशूको गिरफ्तारी 
१६. येशूको मृत्यु
१७. येशूको पुनरुत्थान 
१८. येशू चेलाहरुकहाँ देखा पर्नुभएको
१९. चेलाहरूको गवाही
 

Watch or download from this website:

Read comic book